2018 වසරේ දෙසැම්බර් මස 2 වන දින සිට 5 වන දා දක්වා රුසියාවේ මොස්කව් හි දී පැවති ජාත්‍යන්තර ස්වේච්ඡා සංසදයට නියෝජිතයින් නව (09) දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ශ්‍රී ලංකාවෙන් සහභාගී විය.

Nine members of the delegation from Sri Lanka visited Russia to participate at the International Volunteer Forum, which was held on December 2—5, 2018, in Moscow.

On December 5, Ambassador Dr. Dayan Jayatilleka paid a courtesy call on Ambassador of Cuba, Gerardo Penalver Portal, a son of a founder of the Revolutionary Armed Forces of Cuba. Cuban Ambassador served as Director General on bilateral relations, coordinating Europe, Canada, Sub-Saharan Africa, North Africa-Middle East, Asia-Pacific, before he assumed his duties in Moscow.